COVID-19

Published on 30 June 2021 at 16:51

De directe gevolgen van Corona vallen tot nu toe mee in vergelijking met Nederland, maar de indirecte gevolgen voor het land en de gezondheidszorg zijn groot.

 

Begin 2021 zijn de sterfgevallen in Gambia door het Corona-virus beperkt. Ook in het ziekenhuis merken we er niet zo veel van. Door het buitenleven, het warme klimaat en een relatief jonge bevolking met een sterk immuunsysteem lijkt Corona hier niet echt voet aan de grond te krijgen. Echter wordt er minder verdiend in Gambia, terwijl de kosten op de markt ophoog schieten.  Er dus minder geld beschikbaar om naar het ziekenhuis te komen. Mensen komen dus vaak pas in een laat stadium van hun ziekte.

We richten ons daarom op het laten doorgaan van de dagelijkse zorg en extra aandacht voor de aller zwaksten. Met behulp van privé-sponsorgeld en een gift van Wilde Ganzen kunnen we onze Malnutritie poli starten.

Door het gebrek aan inkomen ontstaat binnen de armste gezinnen een gebrek aan voedsel wat nu al zijn tol begint te eisen. Om te voorkomen dat dit uit de hand loopt zijn we van start gegaan met deze poli. Alle kinderen  die binnenkomen worden gescreend en bij gebleken ondervoeding komen ze in het malnutritie  programma. 

Om de moeders te overtuigen naar het spreekuur te komen geven we ze bij het eerste consult een setje kleding mee.  Betalen van een consult is al lastig, terwijl het een halve euro betreft.

Speciale voeding wordt verstrekt omdat we samenwerken met de overheid maar extra's als medicatie of laboratorium onderzoek kunnen de meeste ouders niet betalen.

 

Het kan toch niet zo zijn dat deze kinderen het slachtoffer worden van een virus dat ze letterlijk niet eens raakt!?

The direct consequences of Corona have been so far less in comparison than in the West, but the indirect consequences for the country and healthcare are major.


At the beginning of 2021, deaths in Gambia from the Corona virus are still limited. We don't notice much of it in the hospital either. Because life in general happens outside of the house, the warm climate and the relatively young population, we do not have to fear for the time being. However, less is earned in The Gambia, while the costs on the market skyrocket. So there is less money available to come to the hospital. So people often only come at a late stage of their illness.

 

We focus on continuing daily care and paying extra attention to the weakest. With the help of private sponsorship money and a gift from Wilde Ganzen Foundation, we can start our Malnutrition clinic.

 

Due to the lack of income, the poorest families are experiencing a lack of food, which is already taking its toll. To prevent this from getting out of hand, we started this clinic. All children who come in are screened and if they are found to be malnutrition they enter the malnutrition program.

 

To convince the mothers to come to the consultation hour, we give them a set of clothes at the first consultation. Paying for a consultation is  difficult, although it concerns half a euro.

 

Specific food is provided because we cooperate with the government, but most parents cannot afford extras such as medication or laboratory tests.

 

Surely it can't be that these children fall victim to a virus that literally doesn't even hit them!

Add comment

Comments

There are no comments yet.